Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Řídí se ustanoveními Občanského zákoníku, zvláště § 53 a § 53a. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s reklamačním řádem souhlas.

2. Záruční podmínky

V případě nákupu virtuálního (tzn. v elektronické podobě) i fyzického zboží, má kupující nárok na to, aby obdržel objednanou titulovou skladbu. Kupující se vyzývá, aby si v případě pochybností o způsobu zpracování obsahu produktu vyžádal podrobné informace a případné také ukázky předem. V případě nákupu fyzického zboží, se kupujícímu doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (zejména případné poškození obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nelze brát zřetel.

3. Postup při reklamaci zboží

Prvořadým zájmem prodejce je, aby dodané produkty u kupujícího hladce fungovaly a plnily své poslání. V případě, že kupující zboží jako celek nebo jeho části reklamuje, je nejdříve potřebné vyloučit veškerá nedorozumění, vyplývající z nepřečtení nabídkové dokumentace, návodu či z nesprávného ovládání. Tyto otázky se řeší operativně se zákaznickým střediskem formou emailové komunikace mezi prodejcem a kupujícím. V případě, že nejasnosti v operativní komunikaci nejsou vyjasněny, kupující své výhrady sepíše a pošle je doporučenou poštou na sídlo firmy prodejce. Přiloží doklady o koupi, zejména doklad o provedení platby. Uvede jméno a příjmení, adresu, email, telefon, případně další údaje, které považuje za důležité zmínit.

4. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. Přihlíží se přitom k ustanovením Občanského zákoníku, zvláště § 53 a § 53a a bodu 5.1. obchodních podmínek. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující nárok na dodání nového a plně funkčního zboží odpovídajícího popisu v nabídkové dokumentaci. V případě, že tuto podmínku nelze splnit, má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny. V případě, že se jedná o fyzické zboží doručované dopravcem, má kupující dále právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. Pro tento případ oskenuje kupující podací lístek a zašle jej na kontaktní email prodejce.

5. Závěrečné ustanovení

V částech blíže neupřesněných se reklamační řád řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími prodej a koupi zboží na dálku, zejména § 53 a § 53a, Tento reklamační řád je platný od 1.6.2021.